Price:
$31.97
Stock:
Sold out

Description

30 Packets̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
MULTI-NUTRIENT̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_

Serving Size: 1 Vegetable Capsule̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size: 1 Vegetable Capsule̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size: 1 Vegetable Capsule
Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Amount Per Serving̴Ì_̴Ì_̴Ì_ % Daily Value̴Ì_̴Ì_̴Ì_ % Daily Value
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Vitamin A (as retinyl acetate and beta-carotene)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 5,000 IU̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%
Vitamin C (as ascorbic acid)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 167%
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 30 IU̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%
Vitamin K (as phytonadione)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 300 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 375%
Thiamin (as thiamine hydrochloride)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 10 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 667%.
Riboflavin (vitamin B2)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 10 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 588%.
Niacin (as niacinamide)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 20 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 10 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 500%.
Folate (as folic acid)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 400 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%.
Vitamin B12 (as methylcobalamin)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 6 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%.
Biotin̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 500 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 167%.
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 10 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%
Calcium (as calcium citrate and calcium carbonate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 10%
Iodine (as potassium iodide)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 150 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%
Zinc (as zinc monomethionine and zinc picolinate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 15 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%
Selenium (as L-selenomethionine)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 110 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%
Copper (as copper glycinate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ .5 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 157%
Manganese (as manganese glycinate chelate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 2 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 25%.
Chromium (as chromium polynicotinate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 200 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 75 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 167%.
Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.) (peel)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 26 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100%
Grape Seed Extract (std. to 85% proanthocyanidins) (Vitis vinifer) (seed)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 25 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ *
BioperineÌÎ?̴å¬ (Black Pepper Extract) (Standardized To 95% Piperine) (Piper Nigrum) (Fruit)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 5 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ *
Lycopene̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 600 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ *
Lutein̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 300 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ *
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
* Daily Value Not Established̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Daily Value Not Established̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Daily Value Not Established
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Other Ingredients:.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Other Ingredients:.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Other Ingredients:.
Rice Flour, Hypromellose, Vegetable Magnesium Stearate And Silicon Dioxide.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Rice Flour, Hypromellose, Vegetable Magnesium Stearate And Silicon Dioxide.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Rice Flour, Hypromellose, Vegetable Magnesium Stearate And Silicon Dioxide.
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
OMEGAFORT̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Serving Size: 1 Softgel̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size: 1 Softgel̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size: 1 Softgel
Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Calories̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 14̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 0%
Calories From Fat̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 14̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 0%
Total Fat̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 1 g̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 2%.
Cholesterol̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 8 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 2%
Fish Oil̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 1,410 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Total Omega-3̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 1,200 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_
(EPA) Eicosapentaenoic Acid̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 915 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_
(DHA) Docosahexaenoic Acid̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 140 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
* Daily Value Not Established̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Daily Value Not Established̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Daily Value Not Established
** Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ** Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ** Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet.
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
VITAMIN D3̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Serving Size: 1 Softgel̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size: 1 Softgel̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size: 1 Softgel
Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Amount Per Serving̴Ì_̴Ì_̴Ì_ % Daily Value̴Ì_̴Ì_̴Ì_ % Daily Value̴Ì_̴Ì_̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Vitamin D (as cholecalciferol)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 5,000 IU̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 1,250%
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
* Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Other Ingredients:.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Other Ingredients:.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Other Ingredients:.
Gel mass, safflower oil.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Gel mass, safflower oil.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Gel mass, safflower oil.
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
MINERALS + K2̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Serving Size 2 Vegetable Capsules̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size 2 Vegetable Capsules̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size 2 Vegetable Capsules
Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Amount Per Serving̴Ì_̴Ì_̴Ì_ % Daily Value̴Ì_̴Ì_̴Ì_ % Daily Value
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Vitamin K-2 (as menaquinone-7)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 100 mcg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 125%
Calcium (as calcium citrate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 95 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 10%.
Magnesium (as magnesium oxide and magnesium Citrate)̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 450 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 112%
Zinc̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 30 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 200%
(as zinc monomethionine and zinc picolinate̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
* Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Other Ingredients:̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Other Ingredients:̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Other Ingredients:
Microcrystalline Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Silicon Dioxide̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Microcrystalline Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Silicon Dioxide̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Microcrystalline Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Silicon Dioxide
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
RICHBERRY̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Serving Size: 1 Vegetable Capsule̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size: 1 Vegetable Capsule̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Serving Size: 1 Vegetable Capsule
Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Servings Per Container30
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
Amount Per Serving̴Ì_̴Ì_̴Ì_ % Daily Value̴Ì_̴Ì_̴Ì_ % Daily Value
RichberryTM 12,000̴Ì_̴Ì_̴Ì_ 250 mg̴Ì_̴Ì_̴Ì_ *
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
̴Ì_̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_̴Ì_
* Daily Value not established̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Daily Value not established̴Ì_̴Ì_̴Ì_ * Daily Value not established
Other Ingredients̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Other Ingredients̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Other Ingredients
Microcrystalline Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Silicon Dioxide.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Microcrystalline Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Silicon Dioxide.̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Microcrystalline Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Silicon Dioxide.
Richberry12000í¢‰ۡÌÝ_̴å¢ is a trademark of InovoBiologic Inc. Calgary, AB Canada̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Richberry12000í¢‰ۡÌÝ_̴å¢ is a trademark of InovoBiologic Inc. Calgary, AB Canada̴Ì_̴Ì_̴Ì_ Richberry12000í¢‰ۡÌÝ_̴å¢ is a trademark of InovoBiologic Inc. Calgary, AB Canada

Payment & Security

American Express Diners Club Discover JCB Mastercard Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed