Price:
$16.57
Stock:
Sold out

Description

Serving Size: 1 Packet (3.5 g)
Servings per Container: 30

̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_Amount Per Serving̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_% Daily Value
Calories̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_
Total Carbohydrate̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_<1%
̴Ì_̴Ì_ Dietary Fiber̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_4%
Vitamin A (as retinyl acetate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_2500 IU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Vitamin C (as ascorbic acid)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1000 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1,667%
Vitamin D (as cholecalciferol)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1000 IU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_250%
Vitamin E (as natural d-alpha-tocopheryl succinate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_15 IU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Thiamin (as thiamin HCl)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0.75 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Riboflavin̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0.85 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Niacin (as niacinamide)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_10 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Folate (as folic acid)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_200 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_3 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Biotin̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_150 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Zinc (as zinc citrate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_33%
Sodium (as sodium chloride)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_10 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_<1%
Potassium (as potassium chloride)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_<1%
Bacillus coagulans (LactosporeÌÎ?̴å¬)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_150 million CFU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Elderberry Fruit Extract̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_20 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Rose Hips̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Astragalus Root̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_20 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Citrus Bioflavonoid̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*

*Daily value not established.

Other Ingredients: Maltodextrin, citric acid, natural flavor, silica, stevia leaf extract, beta-carotene (for color), beet color and Aquaminí¢‰ۡÌÝ_̴å¢.

Directions
As a dietary supplement, take 1 packet up to two times a day. Add contents to 10 oz of cold water and mix well.

Payment & Security

American Express Diners Club Discover JCB Mastercard Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed