Price:
$16.57
Stock:
Sold out

Description

Serving Size: 1 Packet (3.5 g)
Servings per Container: 30

̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_Amount Per Serving̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_% Daily Value
Calories̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_
Total Carbohydrate̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_<1%
̴Ì_̴Ì_ Dietary Fiber̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_4%
Vitamin A (as retinyl acetate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_2500 IU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Vitamin C (as ascorbic acid)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1000 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1,667%
Vitamin D (as cholecalciferol)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1000 IU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_250%
Vitamin E (as natural d-alpha-tocopheryl succinate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_15 IU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Thiamin (as thiamin HCl)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0.75 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Riboflavin̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0.85 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Niacin (as niacinamide)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_10 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Folate (as folic acid)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_200 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_3 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Biotin̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_150 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50%
Zinc (as zinc citrate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_33%
Sodium (as sodium chloride)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_10 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_<1%
Potassium (as potassium chloride)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_<1%
Bacillus coagulans (LactosporeÌÎ?̴å¬)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_150 million CFU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Elderberry Fruit Extract̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_20 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Rose Hips̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Astragalus Root̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_20 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Citrus Bioflavonoid̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_50 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*

*Daily value not established.

Other Ingredients: Maltodextrin, citric acid, natural flavor, silica, stevia leaf extract, beta-carotene (for color), beet color and Aquaminí¢‰ۡÌÝ_̴å¢.

Directions
As a dietary supplement, take 1 packet up to two times a day. Add contents to 10 oz of cold water and mix well.