Price:
$19.24
Stock:
Sold out

Description

Placement åÊåÊ åÊWaist
Belt Clip åÊåÊ åÊYes
Pedometer Technology åÊåÊ åÊAPD
Stride Length Memory åÊåÊ åÊYes
Stride Adjustment åÊåÊ åÊYes
Distance Increments åÊåÊ åÊMetric / Imperial
Step Tracker åÊåÊ åÊYes
Stride Tracker åÊåÊ åÊYes
Distance Tracker åÊåÊ åÊYes
Calorie Burn Tracker åÊåÊ åÊYes
Time Setting åÊåÊ åÊ12/24 Hour Setting