Price:
$10.99
Stock:
Sold out

Description

Serving Size: 2 Gummies
Servings per Container: 50
̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_Amount Per Serving̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_% Daily Value
Calories̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_20̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_
Protein̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Total Carbohydrate̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1%
̴Ì_ Dietary Fiber̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0%
̴Ì_ Soluble Fiber̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Sugars̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
̴Ì_ Sugar Alcohol̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Fat̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_0 g̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_*
Sodium̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_38 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_< 2%
Vitamin A (as Retinyl Acetate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_29680 IU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_49%
Vitamin D2 (Cholecalciferol)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_448 IU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_112%
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_14 IU̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_42%
Vitamin C (as Ascorbic Acid)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_38 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_63%
Vitamin K (as phytomenadione)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_38 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_40%
Vitamin B1 (Thiamine mononitrate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_40%
Vitamin B2 (Riboflavin)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_85%
Vitamin B3 (as Nicotinate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_8 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_40%
Vitamin B5 (Pantothenate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_3 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_110%
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_2 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_110%
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_2 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_8%
Biotin̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_2 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_8%
Beta Carotene̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_130 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_8.66^
Folic Acid̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_18 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_185.9%
Magnesium (as magnesium oxide)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_433 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_108%
Iron (as ferrous fumarate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_2 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5.16%
Zinc (as zinc oxide)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_1 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5.16%
Copper (as Copper Gluconate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_200 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_.92%
Manganese (as manganese sulfate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_200 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_5.83%
Chromium (as chromium picolinate)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_22 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_.46%
Molybdenum̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_100 mcg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_12%
Selenium (as sodium selenite)̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_9 mg̴Ì_̴Ì_ ̴Ì_12%
*Daily value not established.
Other Ingredients: Water, sugar, high maltose corn syrup, citrus pectin, black carrot extract, natural flavors, citric acid, sodium citrate, cellulose, hydrogenated oil and maltodextrin.
The facility that manufactures this product also produces prodcts that contain soy.̴Ì_