Free USA shipping on orders over $99!

0

Your Cart is Empty

Now Foods

Macadamia Nuts Dry Roasted & Salted

  |  

Serving Size: 1.2 oz. (35 g)
Servings Per Container: 7


̴Ì_ Amount Per Serving % Daily Value*

Calories

̴Ì_
260 ̴Ì_ ̴Ì_
Calories from Fat ̴Ì_ 240 ̴Ì_ ̴Ì_
Total Fat ̴Ì_ 27 g ̴Ì_ 42% ̴Ì_
Saturated Fat ̴Ì_ 4̴Ì_g ̴Ì_ 20% ̴Ì_
Trans Fat ̴Ì_ 0 g ̴Ì_ ̴Ì_
Polyunsaturated Fat ̴Ì_ 0 g ̴Ì_ ̴Ì_
Monounsaturated Fat ̴Ì_ 23 g ̴Ì_ ̴Ì_
Cholesterol ̴Ì_ 0 mg ̴Ì_ 0% ̴Ì_
Sodium ̴Ì_ 140 mg ̴Ì_ 6% ̴Ì_
Total Carbohydrate ̴Ì_ 5 g ̴Ì_ 2% ̴Ì_
Dietary Fiber ̴Ì_ 3 g ̴Ì_ 12% ̴Ì_
Sugars ̴Ì_ 2 g ̴Ì_ ̴Ì_
Protein ̴Ì_ 4 g ̴Ì_ ̴Ì_
̴Ì_ ̴Ì_ ̴Ì_
Vitamin A ̴Ì_ ̴Ì_ 0% ̴Ì_
Vitamin C ̴Ì_ ̴Ì_ 0% ̴Ì_
Calcium ̴Ì_ ̴Ì_ 2% ̴Ì_
Iron ̴Ì_ ̴Ì_ 6% ̴Ì_

Other Ingredients:

None.

Subscribe