Price:
$5.03
Size: 6.5 Oz
Flavor: Chocolate
Stock:
Sold out

Description

Serving Size 2 tbsp
Servings Per Container 15
Ê
Amount Per Serving
ÊÊÊÊ ÊServing ÊÊÊ % DV
CaloriesÊÊÊ 40Ê ÊÊÊ Ê -Ê
Calories from FatÊÊÊ 10Ê ÊÊÊ Ê -Ê
Total FatÊÊÊ 1gÊÊÊ 2%
Saturated FatÊÊÊ 0gÊÊÊ 0%
Trans FatÊÊÊ 0gÊÊÊ Ê -Ê
CholesterolÊÊÊ 0mgÊÊÊ 0%
SodiumÊÊÊ 35mgÊÊÊ 1%
Total CarbohydrateÊÊÊ 4gÊÊÊ 1%
Dietary FiberÊÊÊ 1gÊÊÊ 4%
SugarsÊÊÊ 2gÊÊÊ Ê -Ê
ProteinÊÊÊ 5gÊÊÊ 10%
Ê
*percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Ê

Ingredients: Roasted Peanuts, Sugar, Cocoa, Salt

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

‰ÛÊNutrition Facts are a simulation of the product's "Nutrition Label". For the actual Nutrition Label please refer to the product packaging.